Živnostenský zákon - Část první, Hlava I

Část první
Všeobecná ustanovení

Hlava I
Předmět úpravy

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.

§ 2 Živnost

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 3

(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,^2)
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,^2a)
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,^2b)
e) provádění archeologických výzkumů.^2c)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, přírodních léčitelů, klinických logopedů, klinických psychologů a dalších zdravotnických pracovníků, s výjimkou očních optiků a protetiků, ortopedických protetiků,^2d) ortopedicko protetických techniků,^2d)
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární sanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,^3)
c) advokátů,^4) notářů^5a) a patentových zástupců^6) a soudních exekutorů,^6a)
d) znalců a tlumočníků,^7)
e) auditorů^8) a daňových poradců,^8a)
f) burzovních dohodců a makléřů,^8b)
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů^9) a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,^9a)
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,^10)
i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,^10a)
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání^10b).

(3) Živností dále není:
a) činnost bank,^11) institucí elektronických peněz^11a), provozovatelů platebních systémů^11b), pojišťoven,^12) zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků,^12) penzijních fondů,^12a) spořitelních a úvěrních družstev,^12b) burz, organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry^8b) a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním^13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry,^13a) činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,^13b)
b) pořádání loterií a jiných podobných her,^14)
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,^15)
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,^16)
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,
g) námořní doprava a mořský rybolov,^17)
h) provozování dráhy a drážní dopravy,^18)
i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,^19)
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,^20)
k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,^21)
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,^22)
m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,^22a)
n) výkon inspekce práce^22b),
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,^23)
p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,
r) zprostředkování zaměstnání,^23a)
s) provozování stanic technické kontroly,^23c)
t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu,^23d)
u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,^23e)
v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb,^23f)
x) projektování pozemkových úprav,^23g)
y) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů^23h) vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
z) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,^23i) aa) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států,^23j) ab) provozování pohřebišť,^23k) ac) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,^23l) ad) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,^23m) ae) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí,^23n) af) archivnictví,^23o) ag) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu^23p). ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona^23p). ---------- *) Pozn. ASPI.: písmeno ag) s poznámkou pod čarou 23p bylo zároveň doplněno zákonem č. 161/2006 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb.

§ 4

Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu jsou pronajímatelem poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality

  • 08. 11. 2019 | Aktualita

    Informační povinnost firem v roce 2019

    Dle § 42a a § 66c rejstříkového zákona a § 21a zákona o účetnictví mají subjekty zapsané v obchodním rejstříku informační povinnost. To znamená, že musí každý rok založit účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku, tj. předat je rejstříkovému soudu. Obecně platí, že dokumenty by měly být zveřejněny bez zbyt...

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.