Slovník

Akcie

Cenný papír, s kterým jsou spojena práva akcionáře jako společníka akciové společnosti podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

 

Akcie listinná

Cenný papír, měla by být chráněna proti padělání. Listinná akcie musí obsahovat číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. K listinné akcii patří kuponový arch k výplatě dividend. 

 

Akcie na jméno

Práva spojená s akcií na jméno je ve vztahu ke společnosti oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, který je povinna společnost vést.

 

Akcie na majitele

Akcie na majitele (dříve označována jako na doručitele) je neomezeně převoditelná. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží.

 

Akcionář

Společník akciové společnosti; držitel akcií nebo zatímních listů.

 

Akciová společnost

Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

 

ARES

Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informační systém soustřeďující informace z různých registrů. Umožňuje vyhledávání nad všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.

 

Datum zápisu

Společnost či družstvo vznikají dnem, ke kterému byly zapsány do Obchodního rejstříku, tj. datem zápisu. Společnost je do OR zapsána až po splnění všech zákonem stanovených podmínek, na základě návrhu na zápis do OR

 

DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ) je jednoznačná identifikace plátce daně (daňového poplatníka).

 

Dividenda

Představuje právo akcionáře na podíl ze zisku akciové společnosti, pokud valná hromada schválila jejich výplatu za dané účetní období.

 

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

 

Družstvo

Jedná se o společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání či zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb.  Družstvo je právnická osoba a je samo odpovědné ze svých závazků celým svým majetkem.

 

Evropská společnost

Evropská společnost je právnickou osobou, která je založena na území Společenství ve formě evropské akciové společnosti.

 

Firma

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku a který musí užívat při svém podnikání.

 

Fyzická osoba

V obchodních vztazích se termín fyzická osoba (FO) obvykle používá k odlišení podnikající osoby (samostatní podnikatelé, živnostníci, umělci) od osob v běžném slova smyslu (lidé, občané, spotřebitelé) a od podnikajících společností (právnické osoby, korporace, firmy a jiné entity).

 

Holdingová společnost

Holdingová či mateřská společnost je obchodní společnost, která stojí na špici holdingu a ovládá dceřiné společnosti.

 

IČ (dříve IČO) je unikátní osmimístné identifikační číslo podnikatele nebo právnické osoby.

 

Investiční fond

Je založen na stejném principu jako akciová společnost. Prostředky získané emisí akcií se investují do koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí, nebo jsou ukládány na zvláštní účet u banky.

 

Jednatel

Fyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným.

 

Jurisdikce

Jurisdikce je moc nalézat nebo stanovit právo, která je státem svěřena předem určeným orgánům různého druhu, aby ji vykonávaly jeho jménem a v mezích stanovených zákonem.

 

Koncern

Koncern je spojení podniků několika právně autonomních osob do systému umožňujícího jejich jednotné řízení. Jednotlivé koncernové podniky jsou řízeny v zájmu celku, což nemusí vést k současnému prospěchu každého z koncernových podniků.

 

Likvidace společnosti

Zákonem upravený postup, při kterém dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby. Likvidace je prováděna likvidátorem. Po ukončení likvidace dojde k vymazání společnosti z obchodního rejstříku.

 

Nominee služby

Nominee služba je poskytnutí důvěryhodné osoby, která je zapsána jako jednatel společnosti. Může být statutárním i kontrolním orgánem. Její povinností je zastupovat firmu při úředních záležitostech a administrativně vystupovat za společnost pod svým jménem. Chrání tím soukromí skutečného vlastníka.

 

Obchodní podíl

Obchodní podíl na společnosti s ručením omezeným vyjadřuje práva a povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným a jim odpovídající účast na společnosti.

 

Obchodní rejstřík

Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon.

 

Offshore společnost

Společnost registrovaná v zemích s výhodným daňovým režimem, např. Britské Panenské ostrovy, Seychely a podobně.

 

Ochranná známka

Ochrannou známkou je jakékoliv označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

 

Onshore společnost

Společnost registrovaná v zemích, které většinou nejsou označovány za tzv. daňové ráje.

 

Podílový fond

Soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu, tzv. podílníkům a to v poměru podle vlastněných podílových listů. Podílový fond není právnická osoba. Peněžní prostředky do podílového fondu shromažďuje investiční společnost. Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva. Podílový fond může být otevřený nebo uzavřený.

 

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti, jehož členové jednají a zastupují společnost navenek.

 

Prokura

Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.

 

Ready-made

Ready-made (předzaložená) společnost je již registrovaná společnost, která byla založena za účelem dalšího prodeje a nikdy nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost.

 

SE (Evropská společnost)

Evropská společnost je právnickou osobou, která je založena na území Společenství ve formě evropské akciové společnosti.

 

Sídlo společnosti

Adresa společnosti, která se zapisuje od obchodního rejstříku.

 

Spojené osoby

Kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby dle § 5a odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Společenská smlouva

Smlouva, jíž zakladatelé zakládají obchodní společnost. V případě jediného zakladatele nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina.

 

Společník

Společníkem obchodní společnosti je právnická nebo fyzická osoba, která poskytla vklad do základního kapitálu obchodní společnosti.

 

Společnost s ručením omezeným

Společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.

 

Statutární orgán

Statutární orgánem jsou osoby, které jsou oprávněny činit právní úkony právnických osob ve všech věcech.

 

Subjekt

Právní subjekt označuje osobu – nositele práv a povinností.

 

Transformace společnosti

Jedná se o změnu právní formy společnosti, např. z s. r. o. na a. s. a podobně. Společnost nezaniká ani nepřechází její jmění, jen dochází ke změně vnitřních právních poměrů a právního postavení jejích společníků. Účinky změny nastávají ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

 

Účetní závěrka

Účetní závěrka je sestavení účetních výkazů, které podávají informaci o celkovém hospodaření firmy. 

 

Valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti kolektivní orgán v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci, resp. všichni akcionáři (mimo zákonem stanovených odchylek).

 

Vklad společníka

Souhrn peněžních prostředků (peněžitý vklad) nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (nepeněžitý vklad), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti.

 

Výroční zpráva

Výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok. Společnost prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a očekávaných výsledků hospodaření.

 

Základní kapitál

Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti.

 

Živnost

Živností se rozumí soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku na základě živnostenského zákona.

 

Živnost volná

Živnost, pro jejíž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněny pouze všeobecné podmínky. Volná živnost patří mezi živnosti ohlašovací.

 

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít