Zásady zpracování osobních údajů

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO OBCHODNÍ PARTNERY

Správcem osobních údajů je SMART Office & Companies s.r.o.

Kontaktní osoba: Petr Rada
tel: +420 267 997 766
e-mail: rada@apogeo.cz

Správce údajů dále poskytuje informace o zpracování osobních údajů:

(1) Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení skupiny APOGEO, jejíž součástí je značka SMART, a to v elektronické podobě emailem. Subjekt údajů má právo kdykoliv svůj email z databáze odstranit kliknutím na tlačítko „Odhlásit se“ v zápatí každého jednotlivého emailu. Další práva Subjektů údajů jsou uvedena v informacích níže.

(2) Právní základ:

  • Souhlas subjektu údajů: pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení emailem
  • Oprávněný zájem: pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení emailem stávajícím klientům o produktech a službách, které souvisejí s těmi, které klient v minulosti objednal.

(3) Zpracovatelé osobních údajů:

Získané osobní údaje nebudou poskytnuty k dalšímu zpracování dalším externím zpracovatelům.

(4) Další příjemci:

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb či poradenských služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

(5) Další třetí strany:

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(6) Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu či jednání i něm a dále po dobu 15 let.

(7) Automatizované zpracování osobních údajů:

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

(8) Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
  • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
  • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
  • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

(9) Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje, má-li zájem o zasílání informací, novinek a obchodních sdělení emailem. V opačném případě by bylo zasílání znemožněno.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít