Ceník služeb

Ready made s.r.o.
z roku 2023 od 13 900 Kč *
z roku 2022 od 13 900 Kč *
z roku 2021 od 18 900 Kč *
* Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ready made a.s.
z roku 2023 od 49 900 Kč *
z roku 2022 od 49 900 Kč *
z roku 2021 64 900 Kč *
* Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ready made SE
z roku 2023 od 54 900 Kč *
z roku 2022 od 59 900 Kč *
 
* Uvedené ceny jsou bez DPH.
 • O kvalitě našich procesů a služeb svědčí certifikace ISO 9001 a ISO 27001.
 • Bezdlužnost našich společností je garantována auditorem – členem komory auditorů ČR.
 • Našim službám důvěřuje více než 65 advokátních kanceláří v ČR.

Základní ceny zahrnují

 • Založení a převod společnosti vč. zápisu do obchodního rejstříku (vč. zpracování, kompletace a podání)
 • Schůzku s odborným specialistou
 • Přípravu kompletní dokumentace potřebné k převodu společnosti
 • Organizaci valné hromady (rozhodnutí o jmenování jednatele/orgánu spol., převod 100% podílu společnosti změna sídla spol. v rámci obce)
 • Registrace společnosti k dani z příjímů právnických osob
 • Zastupování před rejstříkových soudem, živnostenským a finančním úřadem
 • Notářské poplatky při založení do výše 4.000 Kč/s.r.o., a až 14.000 Kč/a.s./SE
 • Soudní poplatek za prvozápis do obchodního rejstříku až 6.000 Kč/s.r.o., až 12.000 Kč/a.s./SE
 • Soudní poplatek za zápis změn do OR 2.000 Kč
 • Poplatky za ověření listin až do částky 500Kč
 • Potvrzení o bezdlužnosti ověřené auditorem, členem Komory auditorů ČR
 • Otevření bankovního účtu a jeho vedení zdarma po dobu 1 roku pro fyzické osoby české občany (u ostatních osob možno dle AML požadavků banky)
 • Volná živnost - nahlášení oborů vč. správního poplatku (v ceně 1.000,- Kč)

Základní ceny nezahrnují

 • Vázaná řemeslná živnost - vyřízení vč. spr. poplatku od 2 000,- Kč
 • Koncese - vyřízení koncese (bez hotových výdajů) od 5 000,- Kč
 • Registrace k daním (silniční, ze závislé činnostim srážková) od 3 000,- Kč
 • Výdaje na překlady cizojazyčných listin - dle skutečné výše
 • Rychlý zápis do Obchodního rejstříku (do 32 hod) 5 000,- Kč
 • Ohlašení změn na FÚ/ŽÚ po zápisu změn na OR od 2 000,- Kč
 • Zápis do Evidence skutečných majitelů od 5 000,- Kč
 • Asistenční služby související s registrací k DPH
 • Zajištění výpisu z katastru nemovitostí - dle skutečné výše
 • Potvrzení o bezdlužnosti ověřené auditorem, členem Komory auditorů ČR
 • Změna společenské smlouvy/stanov frmou notářského zápisu od 5 000,- Kč (změna obch. firmy, obce sídla, vnitřní uspořádání) atd.
 • Soudní, správní a jiné obdobné poplatky neuvedené v „Základní ceny zahrnují“ dle skutečné výše
 • Převod ready made na zahraniční osobu od 3 000,- Kč
 • náklady související s prokázáním existence zahraničních osob a jejich orgánů či stavu; ověření podpisů ze zahraničí; apostily; superlegalizace; výpisy ze zahraničních evidencí
Založení s.r.o. v ČR
k sídlu od nás* od 9 900 Kč
s Vaším sídlem od 13 900 Kč
základní kapitál 200 tis. Kč (splácíme za klienta) od 29 900 Kč
Založení a.s. v ČR
základní kapitál 2 mil. Kč (splácí klient) od 59 900 Kč
základní kapitál 2 mil. Kč (splácíme za klienta) od 89 900 Kč
Založení SE v ČR
založení SE základní kapitál 120 tis. EUR (splácí klient) od 109 900 Kč
založení SE základní kapitál 120 tis. EUR (splácíme za klienta) od 149 900 Kč
Založení fondu a nadace v ČR
založení nadace od 29 900 Kč
založení svěřenského fondu od 59 900 Kč
Založení společnosti na Slovensku
založení s.r.o. od 44 900 Kč
založení a.s. od 74 900 Kč
založení SE od 149 900 Kč

* Cena platí pouze v případě využití služeb našeho sídla na adrese: a) Antala Staška 1859/34 – Praha; b) Holušická 2221/3 – Praha; c) Mariánské náměstí 617/1 – Brno; d) Husova 71/1250 – Plzeň, a to nejméně na 2 roky, nebo v případě využití služeb našeho sídla na adrese: e) Politických vězňů 912/10 - Praha, Počernická 272/96 -Praha, alespoň na 1 rok.

Virtuální sídla

Všechny ceny jsou platné od 1.1.2019 a nezahrnují příslušnou DPH.

 • O kvalitě našich procesů a služeb svědčí certifikace ISO 9001 a ISO 27001.
 • Bezdlužnost našich společností je garantována auditorem – členem komory auditorů ČR.
 • Našim službám důvěřuje více než 65 advokátních kanceláří v ČR.

Základní ceny zahrnují

 • Schůzka se specialistou zakládání a převodů společností
 • Příprava kompletní dokumentace potřebné k založení společnosti
 • Organizace první valné hromady zakladatelské právní jednání formou notářského zápisu (s výjimkou zvláštních práv, nezákladních podílů apod.)
 • Založení společnosti – zakladatelskou listinu
 • výběr sídla (vlastní / SMART Office)
 • Registrace společnosti k dani z příjmu právnických osob (DPPO)
 • Asistenční služby související s registrací k DPH
 • Notářské poplatky v nezbytné výši
 • Zpracování a kompletace návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
 • Podání návrhu na zápis společnosti do OR vč. příloh
 • Zastupování před rejstříkovým soudem, živnostenským a finančním úřadem
 • Správní poplatky za ověření podpisů a listin
 • Volná živnost – nahlášení oborů vč. správního poplatku
 • Soudní poplatek za prvozápis do obchodního rejstříku až 6.000 Kč/s.r.o., až 12.000 Kč/a.s./SE
 • Při založení s.r.o. - zakladatelské právní jednání splňující obsahující pouze nezbytné náležitosti

Základní ceny nezahrnují

 • Vázaná řemeslná živnost - vyřízení vč. spr. poplatku od 2 000,- Kč
 • Koncese - vyřízení koncese (bez hotových výdajů) od 5 000,- Kč
 • Registrace k daním (silniční, ze závislé činnostim srážková) od 3 000,- Kč
 • Výdaje na překlady cizojazyčných listin - dle skutečné výše
 • Rychlý zápis do Obchodního rejstříku* (do 32 hod) 5 000,- Kč
  * od obdržení nezbytných dokladů
 • Ohlašení změn na FÚ/ŽÚ po zápisu změn na OR od 2 000,- Kč
 • Zajištění výpisu z katastru nemovitostí - dle skutečné výše
 • Potvrzení o bezdlužnosti ověřené auditorem, členem Komory auditorů ČR
 • Změna společenské smlouvy/stanov frmou notářského zápisu od 5 000,- Kč (změna obch. firmy, obce sídla, vnitřní uspořádání) atd.
 • Soudní, správní a jiné obdobné poplatky neuvedené v „Základní ceny zahrnují“ dle skutečné výše
 • Převod ready made na zahraniční osobu od 3 000,- Kč
 • Založení s.r.o. jehož zakladatelské právní jednání obsahuje nejen nezbytné náležitosti od 19.900 Kč
 • náklady související s prokázáním existence zahraničních osob a jejich orgánů či stavu; ověření podpisů ze zahraničí; apostily; superlegalizace; výpisy ze zahraničních evidencí
Likvidace a odkup společnosti
Likvidace společnosti od 44 500 Kč
Odkup společnosti investorem od 39 900 Kč

* Všechny ceny jsou platné od 1.1.2019 a nezahrnují příslušnou DPH

Základní ceny zahrnují

 • Zahájení likvidace – vstup společnosti do likvidace - plná moc k zastupování na VH pro účely rozhodnutí o ukončení společnosti s likvidací od společníka/společníků (zpracování a zajištění podpisu). Rozhodnutí VH o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora (komunikace s notářem). Plná moc od likvidátora k provedení likvidace (je-li to nutné).
 • Komunikace s obchodním rejstříkem - nahlášení vstupu společnosti do likvidace
 • Organizace první valné hromady – zakladatelské právní jednání formou notářského zápisu plná moc k jednání s obchodním rejstříkem (zpracování a zajištění podpisu). Čestné prohlášení likvidátora (zpracování a zajištění podpisu). Výpis z rejstříku trestů likvidátora. Návrh na zápis likvidace a likvidátora do OR (zpracování návrhu, komunikace s OR).
 • Oznámení vstupu do likvidace obchodní věstník, správce daně, oblastnímu archivu Žádost správci daně o souhlas s výmazem z OR. Žádost o projednání archivace (zpracování žádosti, soupis dokumentů zanikající společnosti (žádost, komunikace)
 • Soupis jmění společnosti ke dni vstupu společnosti do likvidace
 • Zahajovací rozvaha ke dni vstupu do likvidace (zpracování a podpis likvidátora)
 • Účetní závěrka ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace (zpracování a zveřejnění ve sbírce listin) např. žádost o vrácení přeplatku na dani, apod.)
 • Podání návrhu na zápis společnosti do OR vč. příloh
 • Zrušení registrací ke všem daním vyjma daně z příjmu právnických osob (zpracování žádostí, komunikace se správcem daně)
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob k datu sestavení návrhu na rozdělení nulového likvidačního zůstatku (zpracování a podání na FÚ)
 • Návrh na výmaz z obchodního rejstříku + další přílohy Návrh na výmaz z OR (zpracování návrhu a jeho podání na OR, komunikace s rejstříkovým soudem - vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí), Potvrzení o skartaci akcií (u a.s., zpracování a podpis Likvidátora), Seznam společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku (zpracování a podpis likvidátora), Prohlášení likvidátora o neexistenci soudních a jiných správních sporů (zpracování a podpis likvidátora)

Základní ceny nezahrnují

 • Výplata likvidačního zůstatku společníkům zajištění výplaty podílu na likvidačním zůstatku, zaúčtování výplaty likvidačního zůstatku + účetní závěrka. Hlášení a roční vyúčtování ke srážkové dani (zpracování a podání na FÚ)
 • Daňové, účetní, transakční či právní poradenství
 • Náklady související s prokázáním existence zahraničních osob a jejich orgánů či stavu; ověření podpisů ze zahraničí; apostily; superlegalizace; výpisy ze zahraničních evidencí)
 • Likvidátor – obsazení funkce (nebude-li likvidátorem dosavadní jednatel, služby lze sjednat nejméně na 6 měs.) od 6 500 Kč / měsíc
 • Zrušení bankovních účtů (komunikace s bankou, podpis dokumentace v bance) od 5 000 Kč
 • Zpeněžení aktiv a související modelace ÚZ a přiznání k dani z příjmů od 10 000 Kč
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob v průběhu likvidace (zpracování a podání na FÚ) od 5 000 Kč
 • Účetní závěrka k rozvahovému dni v průběhu likvidace (zpracování a zveřejnění ve sbírce listin) ,komunikace se správcem daně (např. žádost o vrácení přeplatku na dani, apod.) od 5 000 Kč
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob před vstupem do likvidace (zpracování a podání na FÚ) od 5 000 Kč
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob k datu sestavení návrhu na rozdělení nenulového likvidačního zůstatku (zpracování a podání na FÚ) od 5 000 Kč
 • Účetní závěrka k datu sestavení návrhu na rozdělení likvidačního nenulového zůstatku nebo ke dni ukončení likvidace (zpracování a zveřejnění ve sbírce listin) od 5 000 Kč

Podmínky poskytnutí služeb

 • Předmětná obchodní společnost je prostá jakýchkoli právních vad, práv i nároků třetích osob (nezadlužená), je prostá majetku, závazků i pohledávek
 • Klient je bez omezení oprávněn nakládat s podíly obchodní společnosti a/nebo akciemi obchodní společnosti, jakož i činit potřebná rozhodnutí a pokyny
 • Předmětná obchodní společnost nevykonává žádnou činnost a je neaktivní a v posledním účetním období bylo podáno nulové daň. přiznání
 • Veškeré zákonné, zejm. daňové a poplatkové povinnosti společnosti byly klientem řádně splněny a vypořádány, popř. budou klientem splněny a vypořádány neprodleně a to na náklady klienta
 • Veškerá daňová a účetní agenda předmětné společnosti za předcházející období bude řádně předána formou vyhotovených statut. výkazů v zák. stanovené formě/podobě, popř. v obvyklé formě/podobě
 • Využitím služeb (nabízené varianty) není sledován nepoctivý záměr či poškození třetích osob či zhoršení jakéhokoli postavení třetích osob

Služby Smart Office zahrnují bohaté portfolio služeb čítající virtuální sídla, virtuální kanceláře a pronájmy sídel. Společnost SMART Office & Companies pod značkou SMART Office poskytuje kvalitní sídla pro právnické osoby v České a Slovenské republice.

Ceník virtuálních sídel, virtuální kanceláří a krátkodobých pronájmů zasedacích místností
Další služby pro vás
sídlo společnosti viz www.smart-office.cz
vedení účetnictví a mzdové agendy od 5 000 Kč / měsíc
hodinová sazba daňového poradce od 2 200 Kč / hodina
hodinová sazba kunzultanta od 2 200 Kč / hodina
nominee services na dotaz

Všechny ceny nezahrnují příslušnou DPH.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít