Zákon o obchodních korporacích - 1. díl

14. ledna 2013

Za necelý rok vstupuje v platnost nový zákon o obchodních korporacích (ZOK), který se dotkne každé obchodní společnosti či družstva se sídlem v ČR. Protože se jedná o zákon zcela nový, rozhodli jsme se vás v průběhu roku 2013 formou dvanáctidílného seriálu seznámit s nejvýznamnějšími změnami, se kterými se - v souvislosti s uvedením tohoto zákona do praxe - budete v praxi s největší pravděpodobností setkávat.

VÍTE, ŽE NOVÝ NÁZEV PRO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA JE OBCHODNÍ KORPORACE?

1. 1. 2014 vstupuje v platnost nový zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK). Tento úzce specializovaný zákon je vyhrazen pro právní úpravu obchodních společností a družstev a nahradí v této problematice stávající obchodní zákoník.

ZOK upravuje všechny formy obchodních společností (tedy společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní společnost, veřejnou obchodní společnost, evropskou společnosti a evropské hospodářské zájmové sdružení) a družstva (bytové družstvo, sociální družstvo, evropské družstvo atp.).

K tak významnému kroku, jako je zrušení obchodního zákoníku (a jeho nahrazení ZOK a občanským zákoníkem), se zákonodárci rozhodli v rámci rekodifikace soukromého práva, kdy praxe ukázala, že je vhodné z nespočetněkrát novelizovaného zákoníku vyjmout prvky soukromého práva a integrovat je do zákoníku občanského.

Tím se předejde případům, kdy doposud nebylo vždy zřejmé, jakým zákoníkem (občanským či obchodním) se mají právní vztahy řídit. Otázka soukromého práva však nebyla jedinou, která rekodifikaci podpořila. Nezanedbatelným aspektem a hlavním cílem byla potřeba vytvořit v České republice konkurenceschopné právní prostřední vůči jiným státům EU, které by motivovalo obchodní korporace na území ČR působit.

Zákon následuje evropský trend liberalizace pravidel obchodních korporací a snaží se mnoha prostředky (např. snižováním počtu donucujících ustanovení) neomezovat podnikání, na druhé straně ale klade důraz na ochranu zájmů věřitelů a spotřebitelů. Z výše uvedeného je zřejmé, že se tento zákon dotkne každé korporace v České republice. Okamžitý dopad na život obchodních korporací budou mít od začátku roku 2014 zejména donucující ustanovení zákona, tedy ta ustanovení, od kterých nemá možnost se korporace smluvně odchýlit.

V případě, že stávající dokumentace korporace bude v rozporu s těmito ustanoveními, je korporace povinna do 1. 7. 2014 dokumentaci novým ustanovením přizpůsobit. ZOK nabízí obchodním korporacím také možnost podřízení se tomuto zákonu jako celku, a to ve lhůtě 2 let od nabití účinnosti zákona.

V neposlední řadě je vhodné poukázat také na to, že ZOK pro již zavedené názvosloví zavedl nové pojmy, jako např. obchodní korporace – nový pojem pro obchodní společnosti a družstva, obchodní závod - nový pojem pro podnik, pobočka – nový pojem pro organizační složku a dokonce se v zákoně objevují naprosto nové pojmy, jako jen např. loajalita (§ 51 odst. 1 ZOK).

Příští měsíc Vás ve druhém dílu našeho seriálu o zákoně o obchodních korporacích seznámíme s nejvýznamnějšími změnami ve společnostech s ručením omezeným.

Autor: Jana Babůrková, Business Manager, SMART Office & Companies
Google

Další díl >>>

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít