Sporné otázky - zastoupení na valné hromadě?

19. března 2014

Již téměř tři měsíce jsou účinné nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ) a zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., dále jen ZOK).

V souvislosti se změnami, které nová legislativa přináší, byly již od počátku diskutovány některé nejasnosti. Velmi diskutovaným byl zejména § 441 odst. 2 NOZ, který stanoví, že vyžaduje-li právní jednání zvláštní formu (myšleno formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu), plná moc k zastoupení na takovém právním jednání musí mít téže formu (tedy také formu notářského zápisu).

Tato skutečnost by představovala velký problém například při zastupování zahraničního společníka na valné hromadě společnosti. Tímto se zabývala Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (KANCL), která ve svém výkladovém stanovisku č. 12 ze dne 14. 1. 2014 posléze uvedla, že „plná moc k zastoupení na valné hromadě, členské schůzi družstva či jiného orgánu právnické osoby ani k rozhodnutí za jediného společníka nemusí být udělena formou notářského zápisu“. Neurčitá je v tuto chvíli také problematika výkonu funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu v pracovním poměru.

Toto téma bylo velmi diskutované zejména v roce 2011, následně pak byla s účinností od 1. 1. 2012 přijata novela obchodního zákoníku, která v § 66d tento souběh funkcí výslovně povolovala. Uvedené ustanovení však ZOK nepřijal a řešení této otázky je tak opět nejasné. ZOK totiž ekvivalent současného pověření obchodním vedením neobsahuje, ale výkon funkce v pracovním poměru ani výslovně nezakazuje. V budoucnu nás zřejmě čeká řada novelizací těchto nových zákonů.

Bude tedy zapotřebí sledovat činnost Expertní skupiny KANCL, která má na starost podávání a sjednocování výkladu otázek nového soukromého práva, a judikaturu.

Zdroj: Kateřina Dufková, Consultant SMART Companies

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít