Rizikové společnosti registrované k DPH

20. listopadu 2017

Kdo začíná podnikat prostřednictvím nové firmy, čelí rozhodnutí, zda se společnost má stát plátcem či nikoli. Většinou jde o nezbytnost, jelikož obchodní partneři zpravidla plátci DPH jsou. Začít tedy business jako neplátce je téměř nemožné a vstup na trh je tak vlastně značně ztížen. Také „prodělávat“ 21% (než bude firma zaregistrována), to si může dovolit málokdo, firma ve stádiu rozvoje pak vůbec ne. O tom, jak je proces dobrovolné registrace k DPH různě ztěžován a náročný bylo již napsáno mnoho, nicméně na trhu se objevilo řešení v podobě společností již k DPH registrovaných. Jejich cena je v porovnání s neregistrovanými společnostmi extrémní. Jde ale o skutečné řešení?

V poslední době se totiž objevují stěžovatelé, kteří takovou společnost již registrovanou koupili a až poté zjistili, že mají leckdy i značný problém.

Nezřídka byla taková společnost registrována poněkud nevhodným způsobem, když byl „předestřen“ obrat, nebo např. „fiktivně prokázána ekonomická činnost“ ať už objednávkami, smlouvami či jinak, která se ovšem reálně neuskutečnila…, nebo je deklarována nějaká činnost a následně se uskuteční diametrálně jiná. Nemluvě o daňových následcích, problém také nastává, pokud firma následně není schopna řádně a bez pochyb prokázat uskutečnění zdanitelného plnění, nebo jeho neuskutečnění řádně odůvodnit. Neodmyslitelné jsou také závazky plynoucí z případně uzavřených či následně ukončených smluv, které byly při registraci užity. Ještě nejlepší variantou jsou pak společnosti, které sice reálně činnost uskutečnily, ovšem tak malou že jakýkoli následný odpočet po koupi je nadměrný…se všemi důsledky.

Někteří prodejci registrovaných společností ale neváhají provést ani registraci povinnou - kdy byl „předestřen“ obrat 1 000 000 Kč za posledních dvanáct po sobě jdoucích měsíců, čehož následkem se firma dostává automaticky do kategorie povinných plátců DPH a povinností je se k této dani zaregistrovat dle ust. § 94 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Taková registrace musí být provedena do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl překročen zákonem stanovený obrat. Plátcem DPH se společnost stává ve druhém měsíci po překročení obratu. Pokud ale firma při kontrole není schopna řádně a bez pochyb prokázat uskutečnění zdanitelného plnění a tedy reálný pohyb zboží či reálné poskytnutí služeb, následky mohou být správně-právní ale i trestně-právní. Také není nad to, když se obchod po koupi společnosti řádně uskuteční a finanční úřad na rok či dva zadrží vratku DPH – minimálně dokud není vše prošetřeno…a to se stává i plátcům vzniklým přeměnou odštěpením.

Může si tedy kupující v naznačených případech být skutečně jistý, že společnost řádně obchodovala, řádně plnila své daňové povinnosti, povinnosti vést účetnictví a činit podání vč. kontrolního hlášení? Doporučitelné řešení je spíše pořízení skutečně čisté auditované ready-made společnosti nebo založení a užití sídla skutečného či virtuálního které splňuje podmínky kladené prováděcím nařízením Rady (EU) (č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty) a následné využití služeb kvalitního daňového poradce, který společnost průměrně za 3 týdny registruje. Míra jistoty, že vše proběhne řádně a bez rizika je zde jednoznačně vyšší.

Autor: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít