Opatření ke zvýšení transparentnosti akciových společností

16. července 2013

Chystané velké změny v legislativě s sebou přinesly kromě tolik projednávaného Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích také další zákony, které přinášejí změnu právní úpravy obchodních společností/korporací.

Jedním z takovýchto dokumentů je také zákon, který by měl napomoci zvýšit transparentnost akciových společností. Již několik let je České republice zejména od ostatních států Evropské unie vyčítáno, že stále toleruje tzv. anonymní akcie, tedy akcie na majitele v listinné podobě, a tím znesnadňuje dohledat konečné vlastníky akcií.

V České republice právě této výhody využívá velké množství majitelů společností, a tak je zde enormně vysoké procento akciových společností právě s tímto druhem akcií. Celkově je na tyto společnosti nahlíženo jako na potenciální nástroj k legalizaci výnosů z trestné činnosti a korupce, a tak se po velmi dlouhé době Parlament ČR v květnu 2013 usnesl na zákonu č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, který nabyl účinnost 30. června 2013, a který zpřísnil pravidla pro akciové společnosti, zejména v oblasti zneužívání vlastnických struktur.

Podle tohoto zákona se od 1. 1. 2014 se u všech českých akciových společností mění listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány (tedy uložení listinných akcií u bank), na listinné akcie na jméno. S tím souvisí i změna stanov. K účinnosti této změny formy se nevyžaduje zápis do obchodního rejstříku, nicméně do 30. 6. 2014 je představenstvo takovéto akciové společnosti nutno dát stanovy do souladu a podat návrh na zápis změny formy akcií do obchodního rejstříku. Dále má podle tohoto zákona má akcionář povinnost do 30. 6. 2014 předložit akcie a společnosti sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů.

Pokud bude akcionář s tímto krokem v prodlení, nemůže vykonávat svá akcionářská práva, ani nemá právo na dividendu. Nejpozději 3 měsíců před uplynutím lhůty pro předložení akcií společnost uveřejní výzvu k předložení stejným způsobem, jakým se svolává valná hromada. Jako datum emise je uveden den, kdy představenstvo rozhodlo o nahrazení stávajících akcií novými akciemi.

Další podstatnou změnou, kterou tento zákon přinesl a která je již nyní v platnosti, je změna obchodního zákoníku a to především novým § 177a, který mimochodem mění zažité pravidlo, kdy smlouvy o převodu cenných papírů nemusely obsahovat ověřený podpis. To se nově mění, a od 1. 7. 2013 již musí být podpisy smluvních stran na každé smlouvě o převodu cenných papírů ověřeny.

Nově účinek převodu cenných papírů nastává vůči společnosti dnem doručení smlouvy do společnosti. Jak vyplývá z výše uvedeného, každý majitel akciové společnosti by měl sledovat platnou legislativu a postupně se seznamovat se zákony, které již byly schváleny Parlamentem ČR a to i tehdy, kdy není zcela zřejmé, zda bude daný zákon účinný od data, které je v zákoně uvedeno.

Autor: Jana Babůrková, Manager SMART Office & Companies
Jana Babůrková na Google+

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít