Nová pravidla pro akciovky při zadávání veřejných zakázek

4. října 2016

Nový z.č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který platí od října tohoto roku, zkomplikuje akciovkám život. Ty akciové společnosti, které se budou chtít účastnit soutěží o veřejné zakázky, budou muset mít své akcie zaknihovány u Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., jinak riskují problémy.

Bez zaknihování akcií totiž může zadavatel veřejné zakázky, vyloučit účastníka, který je akciovou společností a nemá zaknihované akcie, což ovšem neplatí v případě společností se sídlem v zahraničí, kterým postačí předložit čestné prohlášení o tom kdo je vlastníkem akcií, což se týká ještě jen těch akcií, jejichž nominální hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

Co je poněkud zvláštní, je skutečnost, že tato právní úprava se vůbec netýká společností s ručením omezeným, a to ani tehdy, když jde o společnosti, jejichž podíly jsou představovány kmenovými listy, neboť nejde o akcie, přestože jejich princip fungování je obdobný a s.r.o. se v takovém případě chová v řadě konsekvencí vlastně jako akciovka.

Zajímavé je rovněž to, že zákon ponechává na libovůli zadavatele, zda akciovou společnost bez zaknihovaných akcií ze soutěže vyloučí, či nikoliv. Řada advokátů také ze znění zákona vyvozuje, že nebude-li požadavek zaknihovaných akcií uveden, nebude možné účastníky - akciové společnosti s nezaknihovanými akciemi ze zadávacího řízení vyloučit.

Zaknihování akcií je přitom poměrně náročný proces, který trvá několik měsíců. Změna podoby akcií z listinných na zaknihované se totiž provádí formou změny stanov společnosti ve formě notářského zápisu a musí být odsouhlasena valnou hromadou (v řadě případů i všemi hlasy) a tato změna musí být následně zapsána do obchodního rejstříku. Společnost musí své akcionáře vyrozumět oznámením o změně podoby akcií na zaknihované, zveřejní rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku a uveřejní jej na svých internetových stránkách a dále určí akcionářům lhůtu pro odevzdání listinných akcií (2-6 měsíců). V případě, že v uvedené lhůtě neodevzdají akcie všichni akcionáři, vyhlásí společnost ještě dodatečnou lhůtu, zpravidla v délce jeden měsíc. Poté společnost akcionáře vyzve, aby si zřídili u účastníků CDCP, kterými jsou zpravidla banky a obchodníci s cennými papíry, majetkové účty a akciová společnost následně po obdržení všech listinných akcií zažádá CDCP o zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence a o přidělení kódu pro identifikaci cenného papíru (tzv. ISIN). Změna podoby akcií, si tedy vyžádá nejen značný časový rámec, ale i nemalé náklady, zpravidla v řádu desetitisíců.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít