Evidence vyloučených osob a nové podmínky výkonu funkce již od 1.7. 2023!!!

11. dubna 2023

Aktuálně platí, že podmínkou způsobilosti výkonu funkce člena voleného orgánu (jednatel, člen správní rady, dozorčí rady apod.) jsou: plná svéprávnost, bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona a neexistence překážek provozování živnosti dle živnostenského zákona.

Od 1.7.2023 budou tyto podmínky zakotveny přímo v z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, konkrétně v ust. § 46 a budou vymezeny takto:

  • neexistence pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterým je uložen zákaz výkonu funkce člena řídícího, kontrolního nebo správního orgánu 
  • neexistence pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterým je uložen zákaz výkonu činnosti související s činností obchodní korporace, v níž osoba, které byl zákaz udělen, působí jako člen voleného orgánu;
  • neexistence prohlášení konkursu na majetek osoby, která se má stát členem voleného orgánu.
  • neexistence pravomocného odsuzujícího rozsudku za vymezené trestné činy; *

 

Rozhodnutím orgánu veřejné moci se přitom rozumí jak rozhodnutí orgánu veřejné moci České republiky, tak i rozhodnutí orgánu veřejné moci v rámci EU, státu Evropského hospodářského prostoru, rozhodnutí mezinárodní organizace, nebo také rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných pro jeho uložení v České republice (nejen rozhodnutí v trestním řízení, ale i rozhodnutí v řízení o správním deliktu). Bezúhonná nebude též osoba, která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v zahraničí, který je obdobný výše uvedeným trestným činům.

*Do tohoto výčtu nově náleží: zpronevěra, podvod (všechny druhy), lichva, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, legalizace výnosů z trestné činnosti, úpadkové, daňové a devizové delikty a trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve vztahu s cizinou. Novela u dvou trestných činů výslovně připouští i jejich nedbalostní varianty!

Informační povinnost členů volených orgánů

Kdo se má stát členem voleného orgánu, musí předem informovat společnost předem o skutečnostech, které představují překážku výkonu funkce nebo by k jejímu vzniku důvodně vést mohly. Stejnou povinnost má ten, u koho taková skutečnost nastala během výkonu funkce.

Pokud budou k 1. červenci 2023 ve volených orgánech korporací působit osoby, které podmínky výkonu funkce dle novelizovaného znění nesplňují, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat společnost. Jejich funkce zanikne do 3 měsíců od účinnosti novely.

Evidence vyloučených osob

Kontrola absence překážek výkonu funkce bude automatizovaná, zajišťována bude prostřednictvím nově vznikající Evidence vyloučených osob, tj. osob, které nesplňují podmínky výkonu funkce. Evidence se zřizuje jako neveřejná. Nebude již tedy nutné předkládat soudní rozhodnutí každému úředníkovi pro posouzení způsobilosti.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít