Dobrovolná likvidace s. r. o. krok za krokem

28. listopadu 2019

Zrušení společnosti s ručením omezeným likvidací je zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti. Cílem likvidace je vypořádat veškeré dluhy a pohledávky společnosti a společnost vymazat z obchodního rejstříku. Pro naplnění procesu dobrovolné likvidace je zapotřebí splnit celou řadu povinností.

Rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace

Základní povinností je přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace. Určuje-li tak společenská smlouva, náleží toto rozhodnutí do působnosti valné hromady. Usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací musí být přijato alespoň 2/3 většinou hlasů všech společníků a musí mít formu notářského zápisu. Není-li však rozhodování o zrušení společnosti a vstupu do likvidace společenskou smlouvou svěřeno valné hromadě, rozhodují o této otázce všichni společníci dohodou, která musí mít formu notářského zápisu.
 

Volba likvidátora

Spolu se zrušením společnosti a vstupem do likvidace je jmenován likvidátor. Určí-li to společenská smlouva, volí likvidátora valná hromada. Pokud tak společenská smlouva neurčuje, jmenují likvidátora jednatelé společnosti. 
 

Předávací protokol

Ke dni zrušení s. r. o. předá statutární orgán likvidátorovi veškerá aktiva, práva, povinnosti a závazky.
Obsahem předávacího protokolu je:
  • personální agenda
  • inventurní soupisy
  • obchodní agenda (uzavřené obchodní smlouvy)
  • právní agenda (přehled žalob, výkonů rozhodnutí, mimosoudně řešení sporů apod.)
  • soupis aktiv
  • mimořádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace
  • archivní agenda společnosti
  • případná další agenda

Sestavení účetní závěrky a uzavření účetních knih

Jednatel je povinen sestavit účetní závěrku a uzavřít účetní knihy ke dni předcházejícímu dni vstupu společnosti do likvidace. Vhodným dnem vstupu do likvidace je první den hospodářského roku, tedy 1. leden. Jednateli se tak nabízí možnost využít pro splnění své povinnosti řádné účetní závěrky. Pokud společnost vstoupí do likvidace k jinému dni, je potřeba sestavit mimořádnou účetní závěrku. 
 

Sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění

Povinností likvidátora je sestavit zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby. Soupis jmění obsahuje zpravidla finanční prostředky v hotovosti a uložené na bankovním účtu, pohledávky z obchodních vztahů, nemovitosti, samostatné movité věci a závazky společnosti. Likvidátor je povinen vydat soupis jmění proti úhradě nákladů každému věřiteli, který o to požádá.
 

Zápis vstupu do likvidace do obchodního rejstříku

Další povinností likvidátora je navrhnout bez zbytečného odkladu zápis vstupu společnosti do likvidace a zápis osoby likvidátora do obchodního rejstříku. Po celou dobu likvidace pak společnost používá firmu s dodatkem “v likvidaci”.
 

Oznámení vstupu společnosti do likvidace známým věřitelům a zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku

Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Dále má povinnost zveřejnit bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním odstupem oznámení o vstupu společnosti do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění. Oznámení se zveřejňuje v Obchodním věstníku.
 

Podání daňového přiznání

Společnost je povinna do 30 dnů ode dne vstupu do likvidace podat řádné daňové tvrzení  za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem vstupu do likvidace.
 

Případné podání insolvenčního návrhu

V případě, že likvidátor během likvidace zjistí, že společnost je v úpadku, podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Společnost je v úpadku, pokud má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a současně není schopná tyto závazky plnit.
 
Samotná likvidace není jednoduchý proces. V nejlepším případě trvá 4 měsíce, ale může se táhnout i několik let. 
 
S likvidací společnosti vám můžeme pomoci. Napište nebo zavolejte nám.

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.