Daňová optimalizace aneb proč si nechat pouštět žilou?

8. října 2009

Jedním z daňových rájů, kam nejvíce odcházejí čeští podnikatelé, je Kypr. Od roku 2004 se stal součástí EU, a přestože musel harmonizovat svou legislativu, zůstává stále velmi atraktivní. Legislativa vychází z anglosaského práva. V lednu 2008 vstoupil Kypr spolu s Maltou do Eurozóny.

Korporátní daň na Kypru

Nejčastěji zmiňovaná je nejnižší sazba daně z příjmu v Evropské unii (10 %). Této sazbě podléhají všechny společnosti daňově rezidentní na Kypru, tedy s místem vedení společnosti na Kypru (to znamená, že management na Kypru nejen sídlí, ale i rozhodnutí vedení společnosti se uskutečňuje v této jurisdikci). Zisk z výplaty dividend ze zahraničních společností kyperské společnosti nepodléhá dani z příjmu. Stejně osvobozen je i zisk z prodeje cenných papírů (bez ohledu na délku držení CP).

Srážková daň

Srážková daň není uplatňována na platbu dividend a úroků nerezidentním akcionářům do zahraniční. Stejně tak poplatky za licence poskytnuté akcionářem nepodléhají dani.

DPH

Základní sazba daně z přidané hodnoty je na Kypru stanovena ve výši 15 %, snížené sazby jsou ve výši 8 % a 5 %. Osvobozeny od DPH jsou finanční služby, pojištění, pronájem nemovitostí a vývoz zboží do ostatních států EU. Povinnost registrace nastává při obratu 15 600 eur a vyšším za posledních 12 měsíců či při plánovaném obratu 15 600 eur v následujících 30 dnech. Registrace při nižším obratu je dobrovolná.

Daňové ztráty

Daňové ztráty společnosti vzniklé v průběhu zdaňovaného období, které nemohou být započteny vůči jiným příjmům, mohou být započteny vůči budoucím ziskům. Ztráty stálé provozovny v zahraničí mohou být započteny vůči ziskům mateřské společnosti na Kypru.

Jak však těchto výhod využít pro reálný obchod? Nabízí se kyperská společnost jakožto holding v rámci EU (0 % srážkové daně při výplatě dividend na Kypr i při následné výplatě konečnému akcionáři, možnost poskytování úvěrů ve skupině apod.).

Další možností je použití kyperské společnosti pro poskytování licencí za úplatu či zapojení kyperské společnosti jako dovozce zboží mimo EU. Možností je více, příklady již lze hojně sledovat i v ČR. Kyperské společnosti, jako všechny v EU, musí povinně předkládat účetní uzávěrky. Kontrola závěrek kyperským auditorem je povinná pro každou společnost bez ohledu na výši obratu.

Nizozemsko je ideální pro finanční společnosti

Nizozemské království je jurisdikce, která je díky právnímu, ekonomickému a daňovému systému ideální pro umístění společností určených pro financování. Dále také pro holdingové společnosti; podniky, které drží ve vlastnictví ochranné známky a patenty, či společnosti určené pro držbu nemovitostí.

Hlavním rysem nizozemského daňového systému je podpora holdingových společností. Kapitálové příjmy realizované z převodů cenných papírů a dividendy přijaté z držby cenných papírů nejsou při splnění podmínek předmětem nizozemské daně z příjmů právnických osob. Při splnění podmínek jsou ze zdanění vyňaty také opce na nákup akcií.

Nizozemské království má jednu z nejrozvinutějších sítí smluv o zamezení dvojího zdanění, což znamená, že se nizozemští daňoví rezidenti (právnické a fyzické osoby) vyhnou dvojímu zdanění jednoho příjmu ve více než 70 zemích světa. Nizozemských společností se také netýká srážková daň vyplácených dividend mezi společnostmi v rámci Evropské unie (u dividend přijatých nizozemskými společnostmi lze daňové zatížení výrazně snížit nebo - za určitých okolností - zcela eliminovat).

Úroky a licenční poplatky nejsou u nizozemských společností předmětem daně.

Samozřejmostí je možnost závazného posouzení (tzv. "advanced rulling") zamýšlené obchodní aktivity a/nebo transakce. Správce daně při takovém posouzení vydá rozhodnutí do osmi týdnů od podání kompletní žádosti, přičemž posouzení zůstává - s ohledem na citlivý charakter informací - neveřejným.

Kapitálová daň zrušena

V roce 2006 byla zrušena kapitálová daň a notářské poplatky nejsou závislé na nominální částce základního kapitálu společnosti.

V nizozemském právu kapitálových obchodních společností s omezeným ručením jsou, jako v kterékoli evropské jurisdikci, nejběžnější a nejvyužívanější právní formy akciová společnost (tzv. "Naamloze Vennootschap", N. V.) a společnost s ručením omezeným (tzv. "Besloten Vennootschap", B. V.). Minimální základní kapitál je 45 tisíc eur, respektive 18 tisíc eur.

Většina obchodních společností v Nizozemském království jsou B. V. společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným. Akciové společnosti, N. V., jsou obvykle využívány jen v případě poskytování bankovních služeb, vstupu na burzu (IPO) nebo povinnosti disponovat akciemi na majitele. S ohledem na vyspělé právní prostředí a rozvinutou infrastrukturu je samozřejmě kromě založení společností možná také přeměna právní formy společností, fúze, odštěpení.

Nizozemské obchodní společnosti jsou řízeny řediteli, jejichž jednání jménem společnosti (obdobně jako ve všech standardních jurisdikcích) lze stanovit, nikoli však vůči třetím osobám omezit. Obdobně jako např. v České republice zná nizozemské právo institut dozorčí rady, valné hromady atd. Podnikatelům, kteří mají zkušenosti s těmito právními formami, tak Nizozemí nepřipraví žádná nepříjemná překvapení.

Vyšší nároky na administrativu

V zásadě jedinou nevýhodou společností v Nizozemském království jsou vyšší administrativní nároky na založení a správu, které vyžadují tým konzultantů a specialistů. Proto je vhodné uvažovat nejen v intencích anonymity, ale i ekonomiky. Při rozhodování o zapojení nizozemských společností do vlastnických struktur je kromě faktoru anonymity a míry efektivního zdanění vhodné přidat také minimální objem transakcí a/nebo majetku, který má být v celé struktuře alokován.

USA jsou také rájem

Málokdo tuší, že jinak poměrně konzervativní daňová legislativa USA umožňuje provoz společností, které lze bez nadsázky označit přídomkem off-shore. Řeč je o LLC (Limited Liability Company) společnostech a jejich využití pro obchod.

Limited Liability Company bychom mohli přeložit jako společnost s ručením omezeným. Oproti své české obdobě má ale jednu nezanedbatelnou výhodu, podléhá dani až na úrovni svého vlastníka. Tedy dalo by se říci obdoba české v.o.s., ovšem s omezeným ručením společníka. Pokud je vlastníkem LLC společnost v daňově preferenční lokalitě, která podléhá pouze paušálnímu zdanění (tedy bez ohledu na obrat), získáváme velmi účinný nástroj redukující nutné náklady na skutečné minimum. Každý federativní stát má své vlastní zákonné podmínky a z toho plynoucí výhody i nevýhody. Prvním, a v tomto "odvětví" nejznámějším státem, je Delaware - druhý nejmenší stát ležící mezi New Yorkem a Washingtonem DC. V roce 1977 zde vstoupil v platnost zákon upravující podmínky pro podnikání prostřednictvím LLC společností. Využívání společností tohoto státu dosáhlo popularity, kterou ani ostatní federální státy nemohly ignorovat a upravily svou legislativu podobným způsobem. Věhlasu Delawaru však nedosáhly. Ne vždy je předností mít společnost ve známé daňově příznivé lokalitě.

Zajímavou alternativou jsou známá ekonomická centra východního pobřeží, například New York. K daňovým výhodám lze poté přičíst i prestiž adresy. Samozřejmě Limited Liability Company je běžnou právní formou pro rezidentní USA společnosti - rozeznat společnost využívající daňových výhod a společnost běžně obchodující v USA je na první "pohled" nemožné.

Nízké náklady

Nezanedbatelnou výhodou jsou nízké náklady na provoz americké společnosti. Tato společnost nemá povinnost předkládat účetní uzávěrky autoritám, stejně není třeba vyplňovat daňové přiznání, pouze stručnou výroční zprávu.

Samozřejmě využívání těchto výhod je nastaveno určitými podmínkami. Aby byla společnost daňově nerezidentní a podléhala zdanění až na úrovni vlastníka (společníka), pak vlastníkem musí být nerezident (FO či PO).

Společnost tedy nesmí být majetkově propojena s dalším USA LLC subjektem. Svůj status by dále ztratila, pokud by obchodovala s další americkou společností (výjimkou jsou služby spojené se základním provozem společnosti - pronájem kanceláře, právní poradenství apod.) a konečně nesmí provádět obchodní činnost na území Spojených států. I přesto však nabízí tato právní forma zajímavou možnost, jak udržet své náklady i v méně úspěšném období a zároveň využívat výhod zapojení zahraničního partnera z respektované jurisdikce.

Zdroj: Smart Office & Companies - Vítězslav Hruška

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít